Pridať otázku

Refinancovanie hypotéky z inej banky

Refinancovanie je splatenie súčasného úveru finančnými prostriedkami získanými z nového úveru. Refinancovat' je možné všetky druhy úverov, pôžičky, kreditné karty, prečerpanie účtu, hypotéky, spotrebné úvery, leasing alebo nákupy na splátky.

V KTOREJ MÁTE HYPOTÉKU?

Informuje najprv o podmienkach predčasného splatenia úveru, výške úveru, poplatkoch súvisiacich  s predčasným splatením úveru. Vyžiada si súhlas tejto ban  predčasným splatením úveru a súhlas s uvedením novej banky ako druhého záložného veriteľa na liste vlastníctva
k založenej nehnuteľnosti.

ČO POTREBUJETE NA POŽIADANIE BANKY
O POSKYTNUTIE ÚVERU?

  1. Pôvodnú úverovú zmluvu
  2. Zmluvu o zriadení záložného práva
  3. Znalecký posudok na nehnuteľnosť

AKO BUDEME POSTUPOVAŤ?

Tento úver sa použije na splatenie pôvodného úveru v inej banke. Tu je potrebné podať návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností v prospech druhej banky. Po tomto zápise prevedie nová banka peniaze na úverový účet klienta v pôvodnej banke. Po splatení pôvodnej hypotéky vydá pôvodná banka súhlas s tým, aby bola ako záložný veriteľ vymazaná z LV. Tento súhlas je potrebné doručiť správe katastra, ktorá vedie kataster nehnuteľnosti. Výpis z LV,
v ktorom je ako jediný záložný veriteľ nová banka, treba následne predložiť tejto banke v ňou stanovenom termíne. Po splnení týchto podmienok klient spláca úver poskytnutý novou bankou.

Pri tomto postupe je veľmi dôležité porovnať náklady, ktoré môže klient prenosom hypotéky do inej banky ušetriť a poplatky, ktoré sa na celý tento proces viažu, pretože v celkovom výsledku môže nastať situácia, že klient prerobil.

Lucia

Lucia

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.